De oprichting van SFF

Na de tragische dood van Suzanne op 22 mei 2006, richtte Rich Ambler, Suzanne’s baas en hoofd van het taleninstituut ‘Cactus’ in Brighton, op 20 oktober 2006 de Suzanne Furstner Foundation (SFF) op.

Deze Foundation heeft een tweeledige doelstelling.

In de eerste plaats zal een jaarlijkse prijsvraag (SFF TEFL Contest) worden uitgeschreven aan de hand van een opgegeven onderwerp dat in verband staat met de wens een TEFL Beurs te verwerven. Het onderwerp zal van de prijsvraag zal jaarlijks verschillen: van het maken van een essay tot het vervaardigen van een videopresentatie, steeds in verband staan met de wens om Engels (TEFL) onderwijs te geven aan anderstaligen, ergens in de wereld.

De winnaar, of winnares zal in de gelegenheid worden gesteld een TEFL cursus te volgen aan een door ons uitgezochte school in Europa of in Latijns-of Midden Amerika. Hij (of zij) zal tevens worden uitgenodigd om een blog bij te houden van de ervaringen opgedaan tijdens deze cursus.

Ten tweede wil SFF onderwijs- of scholingsprojecten ondersteunen, in hoofdzaak in Latijns- en Midden-Amerika, zoals SFF ook (eenmalig) in Engeland heeft gedaan en recent, in 2017 in Nederland, waar zij gedoneerd heeft aan de Niños de Guatemala. Verwijzing hiervoor naar ‘Onze Projecten’.

Bestuurders en oprichters van de Foundation

De Stichting is trots op zijn Ambassadors

Rich Ambler, de oprichter van de Stichting

Rich Ambler, Suzanne’s vroegere baas en de oorspronkelijke oprichter van SFF. Hij spreekt Spaans en Portugees, is een paar jaar geleden verhuisd van Brighton naar New York en runt nu net over de Brooklyn Bridge een zeer succesvolle talenschool, de ‚Brooklyn School of Languages‘, waar Engels taalonderwijs wordt gegeven. De school is in 2016 uitgeroepen tot ‚Best School of The Year‘.

Cristian Barnes, Suzanne’s vroegere partner

Cris Barnes

Cris Barnes, Suzannes vroegere vriend, spreekt vloeiend Spaans. Hij maakte verre reizen met Suzanne onder andere naar Guatemala, waar Suzanne geïnspireerd werd door de armoede van kansloze kinderen die in de sloppenwijken leefden. Zij beloofde zichzelf ooit voor deze kinderen mogelijkheden te scheppen tot het volgen van onderwijs en hun de kansen te willen geven die zijzelf ook had gehad.

Bram Furstner, jongste broer van Suzanne Furstner

Bram Furstner

Suzanne’s jongere broer. Vindt Suzanne de grappigste zus ooit, en de liefste. Houdt veel van Su en bewondert haar gave om te bewonderen. Bram is nu advocaat in Amsterdam.

Livia van der Graaf

Livia Van Der Graaf

Livia van der Graaf, vriendin van Suzanne sinds haar lagere schooltijd. Net als Suzanne heeft zij Spaans gestudeerd Zij beheert een Stichting ‚Cada Vida Cuenta‘ geheten (‚Elk Leven Telt‘). Heeft veel belangstelling voor, en ervaring met, onderwijsprojecten in de Latijns Amerikaanse wereld.

Beloningsbeleid

De Stichting Suzanne Furstner Foundation heeft uitsluitend onbezoldigde bestuurders en ambassadeurs.

Beleidsplan

De Stichting Suzanne Furstner Foundation SFF is op 13 februari 2017 bij notariële akte opgericht. Sinds die datum is zij in Nederland (’s-Gravenhage) gevestigd.
SFF is een voortzetting van de in 2006 in het Verenigd Koninkrijk door een taleninstituut opgerichte gelijknamige stichting. Zij is genoemd naar Suzanne Furstner die in mei 2006 bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Suzanne was tot de datum van haar tragische overlijden werkzaam voor het taleninstituut ‘Cactus’ in Brighton waar ze belast was met de introductie en promotie van TEFL, Teaching English as a Foreign Language.
Het bestuur van de SFF bestaat uit Mr. Antoinette Bruining, voorzitter, mr. Mark Furstner, penningmeester en Mr. Marie-Thérèse Ford-Claasen, adviserend lid.
Het bestuur en de SFF wordt ondersteund door drie ambassadeurs.
Voor de scholingsprojecten kan de Stichting samenwerken met andere non-profit organisaties zoals met de Stichting ‘Cada Vida Cuenta’/’Elk Leven Telt’.
De activiteiten van de stichting zijn, in de lijn met de passies van Suzanne, gericht op:
1. Het jaarlijks verschaffen van één of meer beurzen voor TEFL-taalcursussen voor de duur van ongeveer twee weken. De beurs wordt verstrekt aan de winnaar van een competitie die door de SFF wordt uitgeschreven.
2. Het financieren van kleinschalige (onderwijs)projecten in Midden- en Latijns-Amerika.
Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen beschikt de SFF over eigen middelen. Na de oprichting heeft de SFF het eindsaldo van de stichting in het Verenigd Koninkrijk ontvangen. Daarnaast ontvangt SFF  donaties van sympathisanten.

Eenmaal per jaar worden de sympathisanten van SFF benaderd voor een donatie opdat de activiteiten van de Stichting kunnen worden gecontinueerd. Het bestuur van de SFF komt tenminste eenmaal per jaar ter vergadering bijeen, waarbij de jaarstukken worden goedgekeurd. Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt. Voorts wordt onderling overleg gevoerd via de mail en andere communicatiemiddelen.

Het bestuur van SFF wil de genoemde werkzaamheden in de volgende jaren op gelijke wijze voortzetten.

Jaarverslag 2019

Het bestuur van de SFF, bestaande uit Antoinette Bruining, voorzitter, Mark Furstner, penningmeester en Marie-Therese Ford-Claasen, adviserend lid, is in dit verslagjaar twee maal in vergadering bijeen geweest. Daarbij zijn onder meer de jaarstukken vastgesteld en ondertekend.

Van de vergaderingen is een verslag opgemaakt. Voorts is er overleg gevoerd via de mail en andere communicatiemiddelen.

In april hebben Antoinette en Marie-Thérèse op eigen kosten een bezoek gebracht aan TEFL in Spain Malaga. Daar hebben ze kennis gemaakt met Esme Fegan en haar collega’s die hen hartelijk ontvingen. Voor het komende jaar zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. In oktober hebben Antoinette en ambassadeur Chris opnieuw een kennismakingsbezoek gebracht aan deze talenschool in Malaga.

Aan de TEFL-competition hebben ruim 20 deelnemers mee gedaan.

De Nederlandse winnares, Petra Emmel heeft het certificaat ‘with honor’ ontvangen.

De stichting ‘Straatkinderen Medellin’ in Colombia, die zich inzet voor naschoolse opvang van jongeren die in armoede leven, ontving een donatie van de SFF. Hiermee konden stoelen met een klaptafeltje voor het bijwonen van Engelse les worden aangeschaft en lesboeken Engels. De tafels zijn door een lokale timmerman geleverd.

Hoogtepunt van het jaar was de toekenning van de eerste prijs in de categorie ‘Charitable Endeavour 2019’ van de ‘Lead 5050’ organisatie, een organisatie van  Leading Women in Education. Antoinette heeft deze prijs – bestaande uit een plastiek – in november in Berlijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in ontvangst genomen.

Mark heeft al het nieuws steeds op onze website geplaatst, en Chris zorgde voor de juiste Engelse tekst.

In december heeft de Antoinette weer een Nieuwsbrief gestuurd naar onze trouwe donateurs. Zonder hen zouden we het werk van de stichting niet kunnen door zetten. We zijn hen daarom ook zeer dankbaar voor hun trouwe steun.

Balans per 31 december 2019

d.d.

Activa/Passiva

Liquide Middelen

Vorderingen

Te ontv. bijdragen

Totaal Activa

Eigen Vermogen

Vz. Website

Vz. Beurzen

Vz. Onderwijsproj.

Totaal Passiva

31-12-2019

Activa

19.090,75

0

0

19.090,75

Passiva

5.209,75

0

4.166,00

9.715,00

19.090,75

31-12-2018

Activa

20.740,65

0

0

20.740,65

01-01-2017

Passiva

6.859,65

0

4.166,00

9.715,00

20.740,65

Lasten en Baten 31-12-2019

Omschrijving

Donaties

Overige inkomsten

Totaal Baten

Notaris

Kosten Bestuur

Kosten Website

Bankkosten

TEFL Beurzen

Projecten

Diversen

Totaal Lasten

Saldo

Baten

1.152,55

0

1.152,55

(minus) – 1.649,90 

Lasten

0

199,90

25,40

150,88

860,00

1.540,32

25,95

2.802,45

Visits: 710